20.09.2023

LXIII sesja Rady Miasta Krosna

Robert Hanusek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LXIII sesję Rady. Sesja odbędzie się 28 września 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Krosna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 (projekt Nr LXIII/1773/23),
4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1774/23),
4.3. określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków (projekt Nr LXIII/1775/23),
4.4. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Rada Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (projekt Nr LXIII/1776/23),
4.5. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Sezonowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Krośnie (projekt Nr LXIII/1777/23),
4.6. zniesienia pomnika przyrody (projekt Nr LXIII/1778/23),
4.7. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1779/23),
4.8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXIII/1780/23),
4.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1781/23),
4.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1782/23),
4.9.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1783/23),
4.9.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1784/23),
4.9.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1785/23),
4.9.6. obciążenia i sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXIII/1786/23),
4.9.7. darowizny nieruchomości (projekt Nr LXIII/1787/23),

4.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Aplikacja zarządzania efektywnością energetyczną” (projekt Nr LXIII/1788/23),
4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr LXIII/1789/23),
4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie” (projekt Nr LXIII/1790/23),
4.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LXIII/1791/23),
4.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta” (projekt Nr LXIII/1792/23),
4.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie” (projekt Nr LXIII/1793/23),
4.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LXIII/1794/23),
4.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LXIII/1795/23),
4.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku” (projekt Nr LXIII/1796/23),
4.19. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LXIII/1797/23),
4.20. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXIII/1798/23),
4.21. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXIII/1799/23).

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad i zamknięcie LXIII sesji Rady Miasta Krosna.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w LXIII sesji Rady Miasta Krosna.


Materiały sesyjne oraz projekty uchwał przedstawione na LXIII sesję Rady Miasta Krosna.
Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowanych przed LXIII sesją RM.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie