23.09.2022

LI sesja Rady Miasta Krosna

Robert Hanusek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LI sesję Rady. Sesja odbędzie się 30 września 2022 r. (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna.

 

Porządek obrad:

Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2022 r.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :

7.1. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LI/1431/22),
7.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Dydnia realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Krosno z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Krzemiennej (projekt Nr LI/1432/22),
7.3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr LI/1433/22),
7.4. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LI/1434/22),
7.5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LI/1435/22),
7.6. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Krosno lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (projekt Nr LI/1436/22),

7.7. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
7.7.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1437/22),
7.7.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1438/22),
7.7.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1439/22),
7.7.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1440/22),
7.7.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1441/22),
7.7.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1442/22),
7.7.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1443/22),
7.7.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1444/22),
7.7.9. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LI/1445/22),
7.7.10. zamiany nieruchomości (projekt Nr LI/1446/22),
7.7.11. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LI/1447/22),
7.7.12. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LI/1448/22),

7.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr LI/1449/22),
7.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych” (projekt Nr LI/1450/22),
7.10. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr LI/1451/22),
7.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LI/1452/22),
7.12. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LI/1453/22).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.


Zapraszamy do wzięcia udziału w LI sesji Rady Miasta Krosna.

Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowane przed LI sesją RM.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie