2planyizmiana
04.06.2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE KOLEJNYCH PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH

Od 4 czerwca do 10 lipca będą trwały konsultacje społeczne projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI” i „Suchodół I” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna.

 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka VI", obejmie obszar o powierzchni ok. 61,5 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Polanka, pomiędzy ul. gen. S. Maczka i ul. ks. F. Kojdera. Dla części obszaru nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego, w części plan zastąpi dotychczas obowiązujący na tym terenie plan miejscowy i wprowadzi nowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół I", obejmie obszar o powierzchni ok. 50 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Suchodół, pomiędzy drogą boczną od ulicy Polnej i torami kolejowymi. Plan zastąpi dotychczas obowiązujący na tym terenie plan miejscowy i wprowadzi nowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy. W projekcie planu uwzględniono KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NOWEGO, MODELOWEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W KROŚNIE opracowaną w ramach projektu: Partycypacyjne opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe – projekt pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.
 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna (przyjętego uchwałą nr XLVI/965/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2589 z dnia 19 lipca 2017 r.) obejmie dwa obszary o łącznej powierzchni ok. 1,6 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Suchodół. Zmiana planu służyć ma dostosowaniu ustaleń planu do aktualnego przebiegu planowanych do realizacji dróg jak również umożliwić ma zabudowę nieruchomości, na których nie przewiduje się realizacji nowych dróg.

 

2planyizmiana.jpg [3.85 MB]

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami:

 

Projekty są udostępnione w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, pokój 105, w godzinach pracy Urzędu podczas przeprowadzanych konsultacji również w formie papierowej po to, by każdy mógł się z nimi zapoznać.

 

 

Informujemy o możliwości składania uwag do projektu:

 • kto może złożyć uwagę?
  Uwagę do projektu może złożyć każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego.
 • od kiedy do kiedy?
  Uwagi do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Krosna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r.
 • w jaki sposób?
  ­ - w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno,
  ­ - w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej pb@um.krosno.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /UMKrosna/skrytka, lub ustnie do protokołu.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 


Zapraszamy:

 • na dyskusję publiczną w dniu 17 czerwca 2024 r. godzina:16:15, sala obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza w Urzędzie Miasta Krosna, ul. ks. S. Staszica 2;
 • do kontaktu z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, pokój 105.

 

Przypominamy, że trwają również konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie