Rewitalizacja w mojej gminie. Konkurs plastyczny plakat
15.03.2023

Konkurs plastyczny Rewitalizacja w mojej gminie

Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno – przestrzenne, dzięki którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i pracuje. Wykonane prace pozwolą zwrócić uwagę mieszkańców gminy na zmiany jakie powstały w wyniku prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie. Temat i zakres pracy konkursowej powinien mieć ścisły związek z rewitalizacją oraz obejmować teren gminy w której mieszka uczestnik konkursu. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji.

Najważniejsze wymogi Konkursu znajdują się poniżej:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2023 r., a kończy w dniu 28 kwietnia 2023 r. (termin składania prac konkursowych)


Wymagania dotyczące prac konkursowych
Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę plastyczną. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie, jednak nie mniejszym niż A4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

Praca konkursowa musi być opisana na odwrocie zgodnie z poniższymi punktami:
Tytuł pracy,
Imię i nazwisko uczestnika,
Nazwa Gminy,
Nazwa, adres szkoły do której uczęszcza, klasa (jeśli dotyczy),
Imię i nazwisko opiekuna (jeśli dotyczy).

Do pracy konkursowej należy dołączyć:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z podpisaną zgodą.

Technika wykonywania prac:
dowolna technika płaska (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich).

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym właściwa dla kategorii Kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie, pokój 411, z dopiskiem Konkurs plastyczny: „Rewitalizacja w mojej gminie”.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz Seniorem (wiek 60 +) z terenu gmin województwa podkarpackiego, posiadających opracowany Gminny Program Rewitalizacji (GPR) / Lokalny Program Rewitalizacji (LPR). Lista gmin stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III (I kategoria),
Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI (II kategoria),
Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII (III kategoria),
Szkoła Ponadpodstawowa uczniowie wszystkich klas w zależności od typu szkoły, tj. czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia (IV kategoria),
Seniorzy – wiek 60 + (V kategoria).

Rewitalizacja w mojej gminie. Konkurs plastyczny plakat.png [4.47 MB]

Zasady udziału w konkursie
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu. Prace należy zgłaszać indywidualnie lub poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń biorący udział w konkursie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik lub rodzic / opiekun prawny ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Nagrody
Dla laureatów konkursu zaplanowano atrakcyjne nagrody:

Kategoria I (Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III)
I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
II miejsce: Głośnik mobilny
III miejsce: Kubek termiczny

Kategoria II (Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI)
I miejsce: Opaska Smartband
II miejsce: Głośnik mobilny
III miejsce: Powerbank

Kategoria III (Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII)
I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
II miejsce: Głośnik mobilny
III miejsce: Kubek termiczny

Kategoria IV (Szkoły Ponadpodstawowe, uczniowie wszystkich klas w zależności od typu szkoły, tj. czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia)
I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
II miejsce: Głośnik mobilny
III miejsce: Powerbank

Kategoria V (Seniorzy)
I miejsce: Mata masująca
II miejsce: Ciśnieniomierz
III miejsce: Kubek termiczny

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

 

Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 r. na stronie Organizatora.

 

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie