Logotyp - Dostępna szkoła
13.10.2021

Innowacyjne rozwiązania dla poprawy dostępności w krośnieńskich szkołach

Trzy krośnieńskie szkoły będą bardziej dostępne. Krosno przystąpiło do realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, Szkole Podstawowej Nr 10 i Szkole Podstawowej Nr 8.

 


Całkowita wartość projektu wynosi 1 532 700 zł, w tym wysokość grantu 1 300 000 zł. Kwotę 232 700 zł, jako wkład własny, miasto pokryje własnych środków.
Okres realizacji projektu: od września 2021 r. do maja 2023 r.

Ten projekt to wyjątkowa szansa dla krośnieńskich szkół. Ciągle dążymy do tego, żeby krośnieńskich szkołach każde dziecko mogło w pełni rozwinąć swój potencjał, a ten projekt nam to znacząco ułatwi - wyjaśnia Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Dostępna szkoła, to takie miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel i rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na to jakie ma ograniczenia, czy to wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy ze specjalnych potrzeb - dodaje zastępca prezydenta.


Dostępna szkoła to szkoła dla każdego.
Projekt ma na celu pomóc szkołom w likwidacji barier szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących szkoły w całej Polsce.
Model dostępnej szkoły to dokument zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności, zapewniający kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Model zakłada osiąganie przez szkoły zdefiniowanych poziomów dojrzałości:

  • podstawowego,
  • średniego,
  • zaawansowanego.


Konkurs był dostępny dla wszystkich szkół podstawowych, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne), lokalizacji i rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych tylko 90 szkół podstawowych w całej Polsce.
Projekt „Dostępna Szkoła”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem grantobiorców realizowany jest przy współpracy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.


Rekrutacja przebiegała wieloetapowo.
Prace nad przygotowaniem wniosku rozpoczęły się już we wrześniu 2020 r. Pierwszym etapem było opracowanie autodiagnozy na podstawie Modelu Dostępnej Szkoły w trzech wytypowanych krośnieńskich szkołach i na jej podstawie złożono wstępny wniosek. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, szkoły zostały poddane zewnętrznym audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie każda ze szkół, przy współpracy z urzędem miasta, opracowała Indywidualne Plany Poprawy Dostępności (IPPD), w których zaplanowano działania modernizacyjne, działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych, a także działania w obszarze społeczno-edukacyjnym dla uczniów, m.in. montaż wind, wymianę drzwi, rolet, zakupy specjalistycznych pomocy dydaktycznych, wyposażenia, organizację zajęć dodatkowych i wycieczek dla uczniów, szkolenia kadry i rodziców. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.


Kolejnym etapem było złożenie przez miasto Krosno wniosku właściwego o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami. Było to zadanie trudne i czasochłonne, ale dzięki dużemu zaangażowaniu obu stron, krośnieński wniosek został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał bardzo dobre miejsce na liście rankingowej. 28 września 2021 r. podpisano umowę powierzenia grantu.

logotyp.png [15.64 KB]

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie