Uzyskania dla przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

1. Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenia wydawane są przez Prezydenta Miasta Krosna (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie miasta Krosna) na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

           1)  A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

           2)  B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ,

           3)  C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

2. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Urząd Miasta Krosna

 pokój 214 – tel. (0-13) 47 43 220

3. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności tj. sprzedaży napojów alkoholowych (zezwolenia ABC lokale gastronomiczne i sklepy oraz „catering”) oraz co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy (zezwolenia jednorazowe).

4. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1.    Weryfikacja wniosku, ewentualne uzupełnienie braków formalnych.

2.    Opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośnie (zezwolenia jednorazowe nie podlegają opiniowaniu).

3.   Zezwolenie Prezydenta Miasta Krosna na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.   Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

5.   Dokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych.

6.   Odebranie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 

Do wniosków należy dołączyć wymagane dokumenty, oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735). Urząd Miasta Krosna może uwierzytelnić kserokopie, natomiast od poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne):

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży: A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B - powyżej  4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), C - powyżej 18% zawartości alkoholu - F-PS-14.

2.      Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  sprzedaży napojów alkoholowych (własność z KRS bądź umowa najmu lub inny tytułu prawny).

3.      Pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym) - F-PS-15.

4.      Decyzję  państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z póź).

5.      W przypadku spółek cywilnych do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kserokopię aktualnej umowy spółki, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.    

6.      Pełnomocnictwo notarialne, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Rozpatrywany będzie tylko wniosek kompletny. Wniosek złożony bez wymaganych załączników bądź nieuzupełniony w określonym terminie od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Dokumenty niezbędne do uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1.      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - F-PS-16.

2.      Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy (F-PS-17) wraz z wymaganymi dokumentami:

- szkic sytuacyjny z naniesionym punktem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – podpisany przez organizatora imprezy,

- szczegółowy program imprezy – podpisany przez organizatora imprezy,

- dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych (własność z KRS bądź umowa najmu lub inny tytułu prawny).

3.      Zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaży napojów alkoholowych (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach).

4.      Uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane posiadanego zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Krosna).

5.      Uwierzytelniona kserokopia statutu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (w przypadku ubiegania się o zezwolenie przez jednostkę OSP).

6.      Pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. „catering”):

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta (F-PS-18).

2.      Pełnomocnictwo notarialne  w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł.

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, który powadzi działalność polegającą na organizacji przyjęć wydawane jest na  okres do 2 lat. Opłaty wnosi się w wysokości takiej jak dla zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

6. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 

Opłaty dotyczące przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

  Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest jednorazowo opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  (za cały rok):

1)      525,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo,

2)      525,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)      2 100,00 zł /365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %.

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Opłaty dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim ustalana jest opłata na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (F-PS-21). Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

1) 37 500,00 dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

2) 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

3) 77 000, 00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

 Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

 

Opłaty dotyczące przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy chcą uzyskać zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:

1) 43,75 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 43,75 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 175,00 zł – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

 

7. Gdzie możesz dokonać opłaty:

Opłaty dokonuje się na rachunek Gminy Miasto Krosno nr  95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

Wszystkie inne opłaty skarbowe np. za pełnomocnictwo, wydanie decyzji, uwierzytelnianie kserokopii dokonuje się na rachunek Gminy Miasto Krosno nr 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

8. Tryb odwoławczy.

Od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

9. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście, po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w urzędzie Miasta krosna przy ul. Lwowskiej 28a (pok. nr 220):

- poniedziałek w godz. od 7.30  do 16.30,

- wtorek, środa, czwartek  w godz. od 7.30 do 15.30,

- piątek w godz. od 7.30 do 14.30.