Udzielania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej 

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że możesz ubiegać się o środki na podjęcie  działalności gospodarczej, rolniczej lub działaności w formie spółdzielni socjalnej  ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela – Sala Obsługi nr 2 lub  w pok. Nr 005 wniosek o przyznanie środków na ten cel. Wniosek dostępny jest również na stronie  internetowej Urzędu  w niniejszym poradniku.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 Pokój nr 005

Tel. (013) 4743014
 

 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na to 30 dni po złożeniu przez Ciebie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów,  jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu oraz podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku w terminie 14 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku nieprawidłowościach. Powinny one zostać usunięte przez Ciebie w terminie 14 dni od daty  doręczenia Ci wezwania. Termin ten może zostać przedłużony  na Twój wniosek w przypadku gdy  z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz w ciągu 14 dni usunąć nieprawidłowości występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli Twój wniosek nie będzie miał uchybień i zawierał będzie komplet wymaganych dokumentów przyjedziemy na wizję lokalną do miejsca, w którym zamierzasz prowadzić  planowaną działalność gospodarczą lub rolniczą. Zweryfikujemy w ten sposób Twoje informacje zawarte we wniosku i zapoznamy się z planowaną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub rolniczą. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy przy uruchamianiu działalności i sprawach z tym związanych udzielimy Ci informacji na ten temat. Teraz mając pełny obraz o planowanej działalności niezwłocznie rozpatrzymy Twój wniosek i powiadomimy Cię pisemnie o jego rozpatrzeniu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadomimy Cię  uzasadniając naszą decyzję.  Jeżeli Twój wniosek spełni wszystkie warunki i rozpatrzymy go pozytywnie poinformujemy Cię pisemnie i zaprosimy do  negocjacji warunków umowy. Negocjacje  nie mogą odbyć się później niż 14 dni od daty zaproszenia Cię do naszego Urzędu. Po ich zakończeniu  w terminie 14 dni  podpiszemy z Tobą umowę.  Po podpisaniu umowy rozpoczynasz działalność gospodarczą.  Następnie przedstawisz dokumenty świadczące o jej rozpoczęciu. Na tej podstawie w ciągu 14 dni przekażemy na Twoje konto środki na podjęcie działalności.  W ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawiasz dokumenty określone w zawartej z Tobą umowie świadczące o celowym wykorzystaniu środków. Przeprowadzimy kontrolę, w tym zakresie w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej lub  rolniczej. Dokonamy również rozliczenia celowego wydatkowania udzielonych środków PFRON.  Po przyjęciu rozliczenia zwracamy Ci oryginały złożonych dokumentów rozliczeniowych. Pisemnie poinformujemy Cię o przyjęciu rozliczenia. Po tym etapie następuje realizacja zawartej umowy przez okres co najmniej 24 miesięcy.  W okresach półrocznych przedkładasz nam informację z Urzędu Skarbowego, że prowadzisz działalność gospodarczą. W czasie prowadzenia przez Ciebie  działalności gospodarczej lub rolniczej przyjedziemy na kontrole realizacji przez Ciebie umowy. Po dwóch latach działalności i spełnieniu warunków zawarta umowa wygasa.   Jeżeli w czasie realizacji umowy naruszysz jej warunki rozwiązujemy z Tobą umowę i zwracasz przekazane Ci środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub działalności w formie spółdzielni socjalnej. Zwrot winien nastąpić w terminie 3 miesięcy  od daty otrzymania  naszego wezwania do zapłaty.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia, lub kopia  wypisu z treści orzeczenia , o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a  w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.,
 3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności gospodarczej lub rolniczej.
 4. Kopię dokumentu informującego o Twoich kwalifikacjach zawodowych (np. świadectwo szkolne, dyplom uczelni lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego).
 5. Informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ewentualnym korzystaniu z pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie.
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie potwierdzające Twój status  jako osoby zarejestrowanej w PUP i pozostającej bez zatrudnienia  .
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu przez Ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 8. Oświadczenie Twoje i współmałżonka  o posiadaniu/ nieposiadaniu zadłużenia.
 9. Zaświadczenia  o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym dwa lata  kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON,  albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku  prowadzili działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 10. Zaświadczenia  o pomocy de minimis w sektorze rolnym lub de minimis  w sektorze rybołówstwa i akwakultury otrzymane w okresie obejmującym dwa lata  kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku o środki PFRON,  albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w sektorze rolnym w tym okresie - dotyczy wnioskodawców, którzy w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku  prowadzili  działalność  rolniczą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym        rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez    względu na  formę prawną jej prowadzenia
 11. Deklarację zaangażowania środków własnych oraz innych źródeł finansowania.
 12. Szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej  kwoty.
 13.  Przewidywane koszty i dochody z planowanej działalności.
 14. Pisemną propozycję formy zabezpieczenia realizacji umowy .
 15.  Zgodę współmałżonka wnioskodawcy wyrażoną w formie pisemnej na realizację przedsięwzięcia
 16. Zgodę wyrażoną w formie pisemnej na poręczenie realizacji umowy przez wskazane przez wnioskodawcę osoby fizyczne a także zgodę współmałżonków poręczycieli - w przypadku zabezpieczenia realizacji umowy przez poręczenie cywilne.
 17. Twoje pisemne zobowiązanie do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania środków PFRON.
 18. Inne  dokumenty wynikające z planowanego przedsięwzięcia.

 Do wglądu:

1. Oryginały kserokopii dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Dowód osobisty.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1172 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12  grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej  środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2018 poz. 2342).


 

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób: