Dofinansowanie ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej

1. Od czego zacząć

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne upewnij się, że możesz ubiegać się o dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela - Sala Obsługi nr 2 wniosek o przyznanie środków na ten cel. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu w niniejszym poradniku.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów - od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala Obsługi Nr 2
Tel. 013 4743024


4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na to 30 dni po złożeniu przez Ciebie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku do 30 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach. Powinny one zostać usunięte przez Ciebie w terminie 14 dni od daty doręczenia Ci informacji w tym zakresie. Termin ten może zostać przedłużony na Twój wniosek w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz w ciągu 14 dni usunąć uchybień występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w  wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli Twój wniosek nie będzie miał uchybień i zawierał będzie komplet wymaganych dokumentów przyjedziemy na wizję lokalną do miejsca, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą. Zweryfikujemy w ten sposób Twoje informacje zawarte we wniosku i zapoznamy się z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Teraz mając pełny obraz prowadzonej działalności oraz dane dotyczące zaciągniętego przez Ciebie kredytu bankowego niezwłocznie rozpatrzymy Twój wniosek o czym powiadomimy Cię pisemnie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadomimy Cię uzasadniając naszą decyzję. Jeżeli Twój wniosek spełni wszystkie warunki i rozpatrzymy go pozytywnie poinformujemy Cię pisemnie i poprosimy do  podpisania umowy, w której  określona zostanie wysokość dofinansowania do odsetek od kredytu bankowego, warunki występowania o zwrot przyznanych środków i sposób przekazywania dofinansowania na Twoje konto bankowe. Umowa jest realizowana do końca roku kalendarzowego, w którym występujesz o dofinansowanie. Dofinansowanie przekażemy na Twoje konto bankowe na podstawie składanych przez Ciebie co miesiąc  „wniosków o przekazanie środków...” wraz z wyciągami z Twojego konta bankowego, potwierdzającymi dokonaną spłatę kredytu i odsetek, w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletu wymienionych dokumentów. Po spełnieniu warunków umowa wygasa z dniem 31 grudnia danego roku. Jeżeli naruszysz warunki umowy środki przekazane na Twoje konto bankowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami od przekazanych środków, od dnia przekazania ich na Twoje konto, jak dla zaległości podatkowych. Do kredytu bankowego, który spłacasz przez okres dłuższy niż jeden rok, co roku występujesz o dofinansowanie odsetek przypadających do spłaty na dany rok.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów

 1. Wniosek
 2. kserokopię orzeczenia, o  którym  mowa w  art. 1 ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 , poz. 1172 z późn. zm.).
 3. kserokopię  dokumentu potwierdzającego  formę  prawną  prowadzenia działalności gospodarczej  albo  własnego  lub  dzierżawionego  gospodarstwa  rolnego,
 4. kserokopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego
 5. kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP z Urzędu Skarbowego,
 6. kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie  obejmującym  bieżący rok  kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, 
 7. kserokopię umowy kredytowej ( z umowy powinno wynikać na  co  kredyt  ma  być przeznaczony, gdyż niezbędne jest ustalenie, że został on zaciągnięty na kontynuacje działalności),
 8. informację   z   banku   o   spłacie   kredytu,   aktualnym   zadłużeniu,   wysokości oprocentowania oraz terminach płatności rat ( w przypadku umów już realizowanych ),
 9. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
   

Do wglądu:

 1. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wniosku.
 2. Dowód osobisty.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 , poz. 1172 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, terminie podpisania stosownej umowy i inne pisma związane z realizacją wniosku zostaną przekazane za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

                    

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej możesz  ubiegać się jeżeli:

 1. Jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz aktualne i ważne przez okres, na który zostanie zawarta umowa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 2. Nie korzystałeś w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku z dofinansowania ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona (np. ze środków PFRON lub Funduszu Pracy),
 3. Otrzymałeś kredyt na kontynuację działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 
 4. Nie posiadasz zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec PFRON, ZUS, US, 
 5. Zobowiążesz się do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.
 6. Nie pozostajesz w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art.1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Pamiętaj:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego może być udzielone tylko raz w danym roku kalendarzowym i do jednego kredytu bankowego.
 2. Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału jak i odsetek.
 3. Przyznane dofinansowanie do oprocentowania kredytu może być przekazywane na rachunek banku, który udzielił kredytu lub na Twój rachunek bankowy jeżeli udokumentujesz dokonanie wpłaty do banku raty kredytu i należnych odsetek w całości.
 4. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu przekazywane będzie w okresach miesięcznych po złożeniu przez Ciebie stosownego wystąpienia o zwrot środków i udokumentowaniu spłaty raty kredytu i odsetek.

Umowa jest realizowana do końca roku kalendarzowego, w którym występujesz o dofinansowanie, jednak może być rozwiązana przed określonym wyżej terminem w przypadku nie dotrzymania przez Ciebie choćby jednego z warunków określonych w umowie lub wystąpienia okoliczności niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy.
 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie