Dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców Krosna

 

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków      

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!!!

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela Sala Obsługi nr 2 wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny lub ściągnij go ze strony internetowej Urzędu (w niniejszym poradniku). Sprawdź, czy planowany przez Ciebie zakup urządzenia znajduje się w rzeczowym wykazie sprzętu rehabilitacyjnego, do którego można uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego do którego można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON dostępny jest w Sali Obsługi Nr 2 oraz na stronie internetowej Urzędu www.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala Obsługi nr 2
tel. 13 47 43 0
05, 13 47 43 024

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na to jeden miesiąc od złożenia wniosku pod warunkiem otrzymania informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.
 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku w ciągu 10 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie do 30 dni. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Wniosek bez uchybień wraz z kompletem wymaganych dokumentów, zawierający wykaz planowanych zakupów zgodnych z rzeczowym wykazem sprzętu rehabilitacyjnego, do którego można uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpatrzony zostanie na posiedzeniu Komisji ds. opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych.

O przyznanym dofinansowaniu  i terminie podpisania stosownej umowy powiadomimy Cię pisemnie na Twój adres domowy. Po podpisaniu umowy dokonasz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wpłacisz sprzedawcy swój udział w zakupie a nam przedstawisz w terminie 7 dni od daty zakupu, oryginał faktury na sprzęt rehabilitacyjny. Na podstawie tej faktury dokonamy rozliczenia środków, przekażemy środki finansowe PFRON za zakupiony sprzęt sprzedawcy i powiadomimy Cię o tym oraz o zakończeniu realizacji umowy. Zwrócimy Ci również oryginał faktury na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na której dokonamy wpisu „Opłacono ze środków PFRON w kwocie ....”.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1.  Wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 2. Kopię aktualnego orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., w przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia  kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 3. Informację dostawcy lub sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego, dotyczącą wartości sprzętu  rehabilitacyjnego,
 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty, dotyczące potrzeby zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz potwierdzające możliwość samodzielnych ćwiczeń na tym sprzęcie w warunkach domowych (druk w załączeniu do wniosku),
 5. Oryginały zaświadczeń i innych dokumentów, potwierdzających osiągnięty dochód netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego.


Do wglądu:

 1. Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub oryginał wypisu z treści orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub oryginał orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., w przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia oryginał orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. Dowód osobisty.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  możesz ubiegać się jeżeli:

 1. Jesteś osobą niepełnosprawną,
 2. Zachodzi potrzeba prowadzenia  rehabilitacji w warunkach domowych  przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego,
 3. Twój przeciętny  miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, nie  przekracza kwoty:
  a) 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale na osobę w  swoim gospodarstwie domowym,
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku gdy jesteś osobą samotną.
   

Pamiętaj, że:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz 1190 z późn. zm.), nie definiuje pojęcia „sprzęt rehabilitacyjny”. Do zakwalifikowania danego urządzenia do sprzętu rehabilitacyjnego przyjmuje się  definicję słownikową sprzętu rehabilitacyjnego. Zgodnie z nią za sprzęt rehabilitacyjny uznajemy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy Twoim aktywnym uczestnictwie, Twojego możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. W celu ułatwienia Ci w znalezieniu odpowiedniego urządzenia opracowaliśmy rzeczowy wykaz sprzętu rehabilitacyjnego.
Po spełnieniu wymogów określonych wyżej możesz ubiegać się o  dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON pamiętaj, że zakupu sprzetu rehabilitacyjnego możesz dokonać dopiero po podpisaniu z nami umowy o dofinansowanie.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występujuą rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierajacy dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Ci, jeśli przekroczysz dochód określony wyżej, masz zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byłeś stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po Twojej stronie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie