Dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!!!

1. Od czego zacząć

Jeżeli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej i pragniesz podjąć się organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych upewnij się, czy możliwe jest skorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela Sala Obsługi nr 2 wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych lub ściągnij go ze strony  internetowej Urzędu w niniejszym poradniku.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala Obsługi Nr 2
Tel. 13 47 43 005 , 13 47 43 024

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Wniosek musisz złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Jednak informację o przyznaniu dofinansowania na realizację założonych we wniosku zadań otrzymasz dopiero w roku następnym, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna. Maksymalnie w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu środków przez Radę Miasta otrzymasz informację o sposobie załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, w ciągu 10 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie, Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Wniosek bez uchybień wraz z kompletem wymaganych dokumentów rozpatrzony zostanie niezwłocznie, po zatwierdzeniu środków PFRON na poszczególne zadania ustawowe przez Radę Miasta Krosna w roku następnym. O wysokości przyznanego dofinansowania, lub nie przyznaniu dofinansowania poinformowany zostaniesz pisemnie. W przypadku przyznania dofinansowania otrzymasz również informację o terminie podpisania stosownej umowy. Przekazanie środków PFRON nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu faktur VAT za zakupione towary lub usługi z formą płatności gotówką lub przelewem, o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia wystawienia faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT. Ponadto należy przedłożyć dowody uiszczenia udziału własnego w kosztach realizacji zadania. Na podstawie złożonych dokumentów dokonamy rozliczenia umowy, zwrócimy Ci również oryginały faktur VAT, na których dokonamy wpisu „opłacono ze środków PFRON w kwocie ...”.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
Załączniki do wniosku:

 

CZĘŚĆ A

 1. aktualny wypis z rejestru sądowego,
 2. statut,
 3. dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 4. oświadczenie o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników,
 5. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
 6. pełnomocnictwo do reprezentacji Jednostki, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych wymaganych do realizacji wniosków dofinansowywanych z środków PFRON,
 7. jeżeli występuje zadłużenie organizacji – poświadczona informacja o jego wysokości i terminowości spłat, jeżeli nie występuje - oświadczenie o braku zadłużenia,
 8. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 9. kserokopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego,
 10. kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z Urzędu Skarbowego,
 11. oświadczenie, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z  przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 12. oświadczenie, że podmiot nie posiada zobowiązań w stosunku do PFRON.
 13. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż PFRON na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 14. kserokopie deklaracji wpłat na PFRON z ostatniego miesiąca obowiązku dokonania wpłaty (dotyczy jednostek zobowiązanych do wpłaty na PFRON ) lub oświadczenie o braku zobowiązania wpłat na PFRON z podaniem podstawy prawnej,
 15. przedsiębiorca do wniosku dołącza informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 16. pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej do wniosku dołącza: potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację, o której mowa w pkt 11.

CZĘŚĆ B

 1. program merytoryczny imprezy - nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania,
 2. kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,
 3. lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z kserokopiami orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub równoważnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem – do wglądu, bądź oświadczenie, w jakim terminie przed imprezą zostanie ona do tut. Urzędu dostarczona,

Uwaga !

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na adres organizacji/stowarzyszenia.

9. Wzór wniosku w załączeniu

 

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie przyznaje się na podstawie analizy:

 1. kosztorysu i rodzajów kosztów,
 2. programu realizowanego podczas imprezy,
 3. liczby uczestników niepełnosprawnych oraz liczby niezbędnych opiekunów,
 4. celu imprezy i możliwości jego realizacji w środowisku własnym organizacji oraz w środowisku lokalnym,
 5. możliwości zapewnienia przez wnioskodawców warunków lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych do przeprowadzenia poszczególnych imprez.

 

 Pamiętaj:

 1. Jeżeli złożysz do nas wniosek musisz wiedzieć, że dofinansowaniem mogą być objęte tylko osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Krosna. W przypadku osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, przewidzianych jako uczestnicy planowanej imprezy, wniosek należy również złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych. W tym celu należy skontaktować się z właściwym PCPR, aby otrzymać odpowiedni wniosek.
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Ci, jeżeli posiadasz zaległości wobec PFRON lub byłeś w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po Twojej stronie.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy z Prezydentem Miasta Krosna o dofinansowanie ze środków PFRON. 
 4. Dofinansowaniem w wymienionym zakresie mogą być również objęte dzieci i młodzież niepełnosprawna.
 5. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia. 
 6. Środki PFRON na realizację zadania otrzymasz na podany we wniosku rachunek bankowy dopiero po podpisaniu stosownej umowy.

 

Uwaga!

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON pamiętaj, że zakupów koniecznych w celu realizacji zadania możesz dokonać dopiero po podpisaniu z nami umowy o dofinansowanie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie