Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków      

 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!!!

 

 

 

 

 

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela – Sala Obsługi nr 2 wniosek  o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek dostępny również na stronie internetowej Urzędu w niniejszym poradniku.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala Obsługi Nr 2
Tel. 13 4743024

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na podjęcie decyzji o dofinansowaniu 30 dni po złożeniu przez ciebie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna oraz zaopiniowaniu Twojego wniosku przez Komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Krosna i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku w ciągu 10 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Ciebie informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie, Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Następne wnioski bez uchybień wraz z kompletem wymaganych dokumentów zostaną przedstawione Komisji do spraw opiniowania wniosków. Po zaopiniowaniu Twojego wniosku przez Komisję, o wysokości przyznanego dofinansowania lub nie przyznaniu dofinansowania powiadomimy Cię pisemnie na Twój adres domowy, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku. W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o dofinansowaniu, nie później jednak niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu będziesz zobowiązany do wyboru terminu, miejsca oraz organizatora turnusu. Równocześnie poprosimy Cię o złożenie oświadczenia, że jako uczestnik turnusu nie będziesz pełnił jednocześnie funkcji członka kadry na turnusie i nie będziesz opiekunem innego uczestnika tego turnusu. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności zapewnienia Ci opieki innej osoby podczas trwania turnusu, Twoim opiekunem na turnusie może być osoba, która nie będzie pełniła jednocześnie funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończyła 18 lat lub ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem Twojej rodziny. W celu potwierdzenia spełnienia przez Twojego opiekuna tych warunków, Twój opiekun złoży stosowne oświadczenie. Rejestry organizatorów i ośrodków dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl , gdzie znajdują się informacje o organizatorach, ośrodkach oraz rodzajach turnusów rehabilitacyjnych. Wyboru turnusu musisz dokonać zgodnie z określonymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym, lub we wniosku lekarskim Twoimi dysfunkcjami lub schorzeniami. Po otrzymaniu od Ciebie informacji o wyborze turnusu musimy dokonać weryfikacji dokonanego przez Ciebie wyboru na podstawie rejestru ośrodków i organizatorów:

 1. czy wybrany przez Ciebie ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,  
 2. czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 3. czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez Ciebie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. 

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych wyżej w terminie 7 dni zostaniesz powiadomiony o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu, pod rygorem nie przekazania przyznanego dofinansowania. W przypadku dokonania przez Ciebie właściwego wyboru przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto organizatora turnusu, pod warunkiem otrzymania oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości Twojego uczestnictwa w wybranym turnusie. Rozliczenie przekazanego organizatorowi dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie  Twojego uczestnictwa  na turnusie rehabilitacyjnym.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie   rehabilitacyjnym,  
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia, lub kserokopię wypisu z treści orzeczenia, o który mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kserokopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 3. dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zakład pracy, ZUS, PUP, MOPR itp.) w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, dla wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego, 
 4. zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki, w przypadku osób niepełnosprawnych, w wieku od 16-24 lat uczących się i nie pracujących.

Do wglądu:

 1. Oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub oryginał wypisu z treści orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub oryginał orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia oryginał orzeczenia o niepełnosprawności  wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Dowód osobisty.
   

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1172 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacje o konieczności usunięcia uchybień we wniosku, wysokości przyznanego dofinansowania lub nie przyznaniu dofinansowania wraz z uzasadnieniem, dokonania niezgodnego z orzeczeniem lub wnioskiem lekarskim wyboru organizatora turnusu lub ośrodka, w którym odbędzie się turnus przekazane zostaną za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.
 

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 

Wzór wniosku obowiązujący DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym możesz ubiegać się jeżeli:

 1. Jesteś osobą niepełnosprawną i spełnisz następujące warunki:
 • zostaniesz skierowany na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdujesz (druk we wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ),
 • w roku, w którym ubiegasz się o dofinansowanie, nie uzyskałeś na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • weźmiesz udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierzesz organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będziesz uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrałeś,
 • nie będziesz pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będziesz opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złożysz oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawisz  podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. (druk we wniosku o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym).
 1. Przeciętny miesięczny dochód Twojej rodziny, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty
  a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we  wspólnym gospodarstwie domowym,
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia, gdy jesteś osobą samotną.
  W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa wyżej kwotę dofinansowania pomniejszymy o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
 2. Zostanie dokonana ocena Twojej sytuacji społecznej oraz Twoich potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych przez pracownika socjalnego lub specjalistę do spraw społecznych, członka Komisji do spraw opiniowania wniosków.
  Po spełnieniu wymogów określonych wyżej możesz otrzymać dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w wysokości:
  a) 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” jeżeli posiadasz znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, lub jesteś osobą w wieku do 16 roku życia,  lub jesteś osobą w wieku od 16-24 lat uczysz się i nie pracujesz bez względu na stopień niepełnosprawności,
  b) 27% przeciętnego wynagrodzenia jeżeli posiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  c) 25% przeciętnego wynagrodzenia jeżeli posiadasz lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  d) 20% przeciętnego wynagrodzenia dla niezbędnego opiekuna podczas trwania turnusu,
  e) 20% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pamiętaj:

 1. O dofinansowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka jako wnioskodawcy winien być podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniu  równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla jej opiekuna, pod warunkiem, że:
 • wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdujesz, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym  członkiem  Twojej rodziny.
 1. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, będziesz musiał ponieść koszty pobytu na tym turnusie.
 2.  W przypadku skrócenia pobytu Twojego opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, opiekun  ponosi  koszty pobytu na tym turnusie.
 3.  W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejszymy o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
 4. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania jesteś zobowiązany do powiadomienia nas w terminie 30 dni od otrzymania informacji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu o wyborze organizatora turnusu oraz ośrodka, w którym odbędzie się turnus oraz terminu turnusu. 
 5. Informacje w tym zakresie, właściwego wyboru turnusu zgodnie ze wskazaniami lekarskimi możesz pozyskać też korzystając ze strony internetowej empatia.mpips.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, raz na 3 lata, na pisemną prośbę osoby niepełnosprawnej, możliwe jest przyznanie dofinansowania poza kolejnością określoną w zarządzeniu. Zalicza się do nich m.in.:

 • schorzenia spowodowane chorobą zawodową,
 • konieczność bezzwłocznego pobytu na turnusie spowodowane nagłym znacznym pogorszeniem stanu zdrowia lub wypadkiem,
 • przynależność do Związku Kombatantów RP,
 • przynależność do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP,
 • inne.

UWAGA!

Od 2020 r. osoby niepełnosprawne mają możliwość złożenia wniosku na turnus w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl  

Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil 
Zufany na platformie ePUAP. 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie