Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do poszczególnych obszarów w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020 roku:

MODUŁ I
Obszar A
 

Zadanie 1, 4

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2, 3

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B
 

 

Zadanie 1, 3, 4

 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 5

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C
 

 

Zadanie 1

 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)

1. Od czego zacząć?

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do obszaru, który odpowiada Twoim potrzebom, od 2020 r. można  składać drogą elektroniczną porzez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl  (wystarczy posiadać podpis elektroniczny lub Profl Zaufany na platformie ePUAP) bądź tradycyjną (wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu w niniejszym poradniku bądź  w Urzędzie Miasta Krosna w Sali Obsługi nr 2).
 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sala Obsługi Nr 2
Tel. (13) 47 43 024, (13) 47 43 014
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

UWAGA! W 2020 r. wnioski w ramach Programu przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl

 

Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

Natomiast wnioski w ramach modułu II  będą przyjmowane w terminie od dnia 1 marca - 31 marca 2020 r.

-od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2019/2020),

- do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego 2020/2021).

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:

01.03.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia

31.03.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (1-szy cykl)

15.04.2020

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie wskazanym w piśmie, zawierającym informację o uchybieniach występujących we wniosku. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Po rozpoznaniu wniosku i ustaleniu wysokości dofinansowania, lub nie przyznaniu dofinansowania powiadomimy Cię pisemnie na Twój adres domowy. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
Dofinansowania będą przyznawane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasto Krosno.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do wybranego obszaru,
 2. załączniki odpowiadające danemu obszarowi (do pobrania poniżej).  

          Uwaga ! (oświadczenie o dochodach) należy wypełnić za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Przez przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.) obliczony za kwartał poporzedzajacy kwartał, w którym złożono wniosek.

 

7. Podstawa prawna:

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1172 z póżn. zm.)

8. Moduł I - wnioski oraz załączniki

9. Moduł II - wniosek oraz załączniki

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).
 • z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1172 z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku.

Ten sam przedmiot pomocy nie może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu oraz w ramach zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926).

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu”. Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania oraz koszty dochodzenia roszczeń.

PREFERENCJE PRZYSŁUGUJĄCE WNIOSKODAWCOM W TRAKCIE ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU I:

W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

1) są zatrudnione,

2) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW

3) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku,

4) w 2019 lub 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych, przy czym pozostałe kryteria preferencyne określa realizator programu.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

       a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

       b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonego przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

MODUŁ I
OBSZAR A
Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania : 10.000 zł z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 6.000 zł

Udział własny wnioskodawcy

15 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu
Zadanie 2, 3
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA PRAWA JAZDY 

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B– 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii- 3,500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł
 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł 

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy

25% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • wiek aktywności zawodowej
 • znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu (zadanie 2)
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego (zadanie3)
Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania : 4 000 zł

Udział własny wnioskodawcy

15 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu słuchu
OBSZAR B
Zadanie 1
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:

 • dla osoby niewidomej - 24.000 zł , z czego na urządzenie brajlowskie 15.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł
 • dla osób z dysfunkcją kończyn górnych - 7.000 zł

Udział własny wnioskodawcy

10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypaku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Zadanie 2
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty  dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny wnioskodawcy

-

 

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Pomoc udzielona w ramach obszaru B

Zadanie 3
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie: 7.500 zł

Udział własny wnioskodawcy

10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu wzroku

Zadanie 4
POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie: 4.000 zł

Udział własny wnioskodawcy

10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narząu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

Zadanie 5
POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI POSIADANEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie: 1.500 zł

Udział własny wnioskodawcy

10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • pomoc udzielona w zadaniu 1,3 lub 4

OBSZAR C

Zadanie 1
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania 10.000 zł

Udział własny wnioskodawcy

10 % ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności 
 • dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 2
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania 3.500 zł

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Udział własny wnioskodawcy

-

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:
1) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.


Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym –26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Udział własny wnioskodawcy

10% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub
  zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania

Dofinansowanie:
1) dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
2) refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł,
 • przedramienia – 6.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia – 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,

Refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200zł.

Udział własny wnioskodawcy

10% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub
  zatrudnienie
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5
POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

Maksymalna kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania 7.500 zł

Udział własny wnioskodawcy

25% ceny brutto zakupu / usługi

Adresat programu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub w lub wózka ręcznego z oprzyrządowanie elektrycznym

OBSZAR D

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie