Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

1. Od czego zacząć?

Jesteś pracodawcą – upewnij się, że możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – patrz informacje dodatkowe.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.
 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Sala obsługi nr 2 
Tel. 013 47 43 014

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale (terminy):

Maksymalnie mamy na to jeden miesiąc po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku (WN-W) do 14 dni zostaniesz powiadomiony o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.  Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli Twój wniosek będzie bez uchybień i zawierał będzie komplet wymaganych dokumentów, w terminie do 30 dni wniosek zostanie rozpatrzony. Mając pełny obraz o planowanym stanowisku  pracy dla osoby niepełnosprawnej niezwłocznie rozpatrzymy Twój wniosek i powiadomimy Cię pisemnie o jego rozpatrzeniu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku powiadomimy Cię  uzasadniając naszą decyzję.  Jeżeli Twój wniosek spełni wszystkie warunki i rozpatrzymy go pozytywnie poinformujemy Cię pisemnie i zaprosimy do  negocjacji warunków umowy. Negocjacje  nie mogą trwać dłużej niż 14 dni od daty zaproszenia Cię do naszego Urzędu. Po ich zakończeniu w terminie 14 dni  podpiszemy z Tobą umowę. Po podpisaniu umowy dokonujesz zakupu maszyny, urządzenia i innych elementów wyposażenia nowotworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jeżeli stanowisko zostanie już utworzone zgłaszasz do nas gotowość jego odbioru, dołączając  dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nas stanowisku pracy oraz zestawienie kosztów  podlegających refundacji oraz kopie ( i oryginały)  ich poniesienia (wniosek   Wn-W).  Dokumenty dotyczące poniesionych koszów należy złożyć w tut. Urzędzie w terminie 7 dni od dnia  poniesienia ostatniego z tych kosztów. Przyjeżdżamy do Twojego zakładu i dokonujemy odbioru stanowiska pracy. W terminie kolejnych 7 dni od daty  złożenia dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy występujemy do Państwowej Inspekcji Pracy  z wnioskiem o wydanie opinii  o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.   Jeżeli uzyskasz pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy  w terminie 14 dni przekazujemy środki PFRON  na Twoje konto. Na oryginałach przedłożonych do rozliczenia faktur VAT dokonujemy zapisu „Dokonany zakup zrefundowano ze środków PFRON w kwocie .....” . Zwracamy Ci oryginały złożonych u nas dokumentów.

Rozpoczyna się realizacja umowy przez okres 36 miesięcy. W trakcie realizacji dokonujemy okresowych kontroli w Twoim zakładzie. Jeżeli spełnisz warunki umowy i minie okres 36 miesięcy zatrudniania osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy umowa wygasa. Jeżeli nie spełnisz warunków umowy  dokonujesz zwrotu otrzymanych środków PFRON wraz z odsetkami  od refundacji  naliczonymi od dnia refundacji  jak dla zaległości podatkowych.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek,
 2. Kopia dokumentu potwierdzająca formę prawną prowadzenia działalności (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego – w przypadku osób prawnych, umowa spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym, w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta , zgodnie z odrębnymi przepisami  takiej koncesji lub pozwolenia wymaga),
 3. Kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości budynku, lokalu lub pomieszczenia  w którym mają zostać utworzone  stanowiska pracy,
 4. Odpowiednio: bilans  oraz rachunek zysków  i strat za ostatnie dwa lata - w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie  podatkowe za ostatnie dwa lata  wraz z dowodem przyjęcia  przez urząd skarbowy lub poświadczone  przez audytora  albo z dowodem nadania  do urzędu skarbowego,
 5. Aktualne zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
 6. Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
 7. Kserokopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 8. Zaświadczenie o pomocy de minimis  otrzymanej w okresie  obejmującym  bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające  go dwa lata kalendarzowe  oraz informację  o innej  pomocy  dotyczącej tych samych  kosztów kwalifikowanych.

 

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  11 marca 2011 r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  (Dz.U. z 2015 poz. 93).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wszelkie pisma dotyczące Twojej sprawy zostaną przekazane  za pośrednictwem gońca lub poczty na  adres zakładu pracy.

9. Wzór wniosku w załączeniu

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 62 poz. 317)

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), możesz ubiegać się jeżeli:

Jesteś Pracodawcą z chronionego lub otwartego rynku pracy, który przez okres 36 miesięcy  zatrudni osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie miasta Krosna, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Szczegółowe warunki jakie musisz spełnić określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  11 marca  2011 r.  w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  (Dz.U. 2015 poz. 93).
Wysokość zwrotu kosztów :
1. zwrot kosztów nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na każde utworzone  stanowisko pracy,
2. Zwrotu kosztów dokonuje Prezydent Miasta Krosna na warunkach  i w wysokości określonej  umową zawartą z Tobą,
3. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie  pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku ,
4. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie  krótszy niż 36 miesięcy , jesteś zobowiązany do zwrotu środków  PFRON w wysokości  równej 1/36 ogólnej kwoty  zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu  36 miesięcy, jednak  w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Zwrot środków powinien nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
5. Nie musisz zwracać tej  kwoty, jeżeli zatrudnisz w terminie 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną lub poszukującą  pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu  36 miesięcy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku pracy.

Refundacja  kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), może być przyznawana jako pomoc de minimis, o której mowa w :

 1. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE l 379 z 28.12.2006 r. str. 5);
 2. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady  de minimis dla sektora rolnego (Dz.Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r. str. 35) albo
 3. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady  de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym  rozporządzenie  (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r. str. 6).

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie