LIKWIDACJA BARIER

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2, pokój 005
tel. 13 47 43 014, 13 47 43 024

 

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Bariery architektoniczne
Jeżeli złożyłeś wniosek na likwidację barier architektonicznych w Twoim mieszkaniu przyjedziemy do Ciebie na wizję lokalną, w celu weryfikacji złożonych przez Ciebie informacji oraz w celu określenia zakresu robót jakie mogą być objęte dofinansowaniem. Następnie Twój wniosek rozpatrzy Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o likwidację barier. Jeżeli Komisja zakwalifikuje Twój wniosek jako zasadny otrzymasz pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania ze środków PFRON i zakresie robót. Następnie musisz przedstawić kosztorys, na zakres prac. Przedłożony przez Ciebie kosztorys będzie sprawdzony przez naszego Inspektora nadzoru. Po wyliczeniu dokładnych kosztów zadania podpiszemy z Tobą umowę na dofinansowanie likwidacji barier. Teraz będziesz mógł likwidować bariery w domu lub mieszkaniu, zlecając wykonanie robót wybranej przez Ciebie firmie budowlanej. Po wykonaniu prac dokonamy odbioru robót budowlanych w Twojej obecności przy udziale wykonawcy, naszym i Inspektora nadzoru. Przedłożysz nam fakturę na wykonane roboty wystawioną przez wykonawcę oraz dowód zapłaty Twojego udziału własnego w kosztach likwidacji barier. Na tej podstawie dokonamy rozliczenia umowy i przekażemy środki PFRON wykonawcy robót, lub na Twój rachunek bankowy, o ile dokonałeś zapłaty całościowej wykonawcy. O ostatecznym rozliczeniu umowy i przekazaniu środków poinformujemy Cię pisemnie.

Bariery w komunikowaniu się i techniczne
Jeżeli złożyłeś wniosek na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się, a Komisja zakwalifikuje Twój wniosek jako zasadny, otrzymasz pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania ze środków PFRON, w której poinformujemy Cię również o konieczności dostarczenia nam aktualnej specyfikacji urządzenia (ze względu na znaczne wahania cen w krótkim okresie czasu). Po przyniesieniu specyfikacji zostanie sporządzona umowa, po której podpisaniu będziesz mógł dokonać zakupu urządzenia w ramach likwidacji barier. Po zakupie przedłożysz nam fakturę na zakup urządzenia w ramach likwidacji barier oraz dowód zapłaty Twojego udziału w zakupie. Na tej podstawie dokonamy rozliczenia umowy i przekażemy środki PFRON sprzedawcy urządzenia. O ostatecznym rozliczeniu umowy i przekazaniu środków poinformujemy Cię pisemnie. W ciągu kolejnych trzech lat od dnia podpisania z Tobą umowy będziemy dokonywać kontroli w celu potwierdzenia prawidłowej jej realizacji.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu znającego historię choroby osoby z niepełnosprawnością (druk w załączeniu do wniosku),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, bądź użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON (dotyczy likwidacji barier architektonicznych),
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną jeżeli takie występują (dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się),
 • informacja od wychowawcy szkolnego o sposobie funkcjonowania dziecka w klasie, grupie rówieśniczej (w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się),
 • specyfikacja sporządzona przez sprzedawcę w przypadku zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • inne dokumenty wskazujące potrzebę likwidacji barier.
  Uwaga! Wszelkie zaświadczenia wydawane do celów niniejszego wniosku winny być aktualne z terminem ważności do 3 miesięcy od daty wystawienia i należy je przedkładać w oryginałach. Zaświadczenia lekarskie winny być czytelne i wydane w języku polskim.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania,
 • Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi Ci wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zadań:
 • na likwidację barier architektonicznych, gdy masz trudności w poruszaniu się, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo masz zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkujesz,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z Twojej niepełnosprawności.
  Pamiętaj:
  1. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Ci, jeżeli masz zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byłeś stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po Twojej stronie.
  2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje Ci, jeżeli w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskałeś odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
  3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania, które poniosłeś przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  4. O dofinansowanie likwidacji barier dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
  Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie ponosisz żadnych kosztów.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek posiada uchybienia zostaniesz wezwany do ich usunięcia w terminie 30 dni. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Definicje słownikowe:
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i lub jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926 z późn. zm.).

KLAUZULA RODO

 

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych

 

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków      

 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!!!

 

 

 

 

 

1. Od czego zacząć

Upewnij się, że przysługuje Ci dofinansowanie ze środków PFRON – patrz informacje dodatkowe. Pobierz w Biurze Obsługi Obywatela – Sala Obsługi nr 2 wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. Sprawdź w Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie prace lub zakupy mogą  być objęte dofinansowaniem na likwidację barier. Katalog i wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu w niniejszym poradniku.

 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych kosztów – od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej ani administracyjnej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sala Obsługi Nr 2
Tel. 13 4743014

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Maksymalnie mamy na podjęcie decyzji o dofinansowaniu jeden miesiąc, po otrzymaniu informacji o środkach PFRON przypadających na miasto Krosno według algorytmu i podziale tych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Radę Miasta Krosna, przeprowadzeniu wizji lokalnej w Twoim budynku (mieszkaniu) (jedynie w przypadku barier architektonicznych), zaopiniowaniu Twojego wniosku przez Komisję do spraw rozpatrywania wniosków na likwidację barier. Pierwsze posiedzenie Komisji dla wniosków złożonych do 31 marca każdego roku odbywa się nie później niż do dnia 15 kwietnia danego roku, dla wniosków złożonych do 30 czerwca, w terminie do 15 lipca, zaś dla wniosków złożonych do 30 września, w terminie do 15 października. Istnieje możliwość zwołania dodatkowych posiedzeń komisji w zależności od liczby złożonych wniosków i limitu środków finansowych PFRON. W przypadku przyznania dofinansowania czas zakończenia zadania zależy od Ciebie i Twojej współpracy w trakcie realizacji umowy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku zostaniesz powiadomiony o jego zarejestrowaniu i wezwany do usunięcia ewentualnych uchybień w nim występujących. Powinny one zostać usunięte w terminie 30 dni. Jeżeli poweźmiemy wątpliwości odnośnie danych zawartych we wniosku, a w szczególności co do wysokości dochodu i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni. Jeżeli ich nie usuniesz w wyznaczonym terminie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli złożyłeś wniosek na likwidację barier architektonicznych w Twoim mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, po skompletowaniu wniosku przyjedziemy do Ciebie na wizję lokalną, w celu weryfikacji złożonych przez Ciebie informacji oraz w celu określenia zakresu robót w ramach likwidacji barier architektonicznych i ich zgodności z zapisami w Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację barier. Następnie Twój wniosek wraz z innymi przedstawimy Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o likwidację barier. Jeżeli Komisja zakwalifikuje Twój wniosek jako zasadny i na tej podstawie przyjmiemy go do realizacji w danym roku, otrzymasz pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania ze środków PFRON i zakresie robót. W terminie określonym w piśmie musisz przedstawić kosztorys, wykonany przez osobę uprawnioną, na zakres prac przyjęty do realizacji w danym roku. Przedłożony przez Ciebie kosztorys będzie weryfikowany przez naszego Inspektora nadzoru, dzięki czemu wyeliminujemy zbędne koszty, tak żeby Twój udział w likwidacji barier był jak najmniejszy. Po wyliczeniu dokładnych kosztów zadania podpiszemy z Tobą umowę na dofinansowanie likwidacji barier. Teraz będziesz mógł likwidować bariery w domu lub mieszkaniu, zlecając wykonanie robót wybranej przez Ciebie firmie budowlanej, z którą musisz zawrzeć odpowiednią umowę. Po wykonaniu prac dokonamy odbioru robót budowlanych w Twojej obecności przy udziale wykonawcy, naszym i Inspektora nadzoru. Przedłożysz nam fakturę na wykonane roboty wystawioną przez wykonawcę oraz dowód zapłaty Twojego udziału własnego w kosztach likwidacji barier. Na tej podstawie dokonamy rozliczenia umowy i przekażemy środki PFRON wykonawcy robót, lub na Twój rachunek bankowy, o ile dokonałeś zapłaty całościowej wykonawcy. O ostatecznym rozliczeniu umowy i przekazaniu środków poinformujemy Cię pisemnie.

Jeżeli złożyłeś wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się lub technicznych poprzez zakup urządzeń lub usług określonych w Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na likwidację barier i Komisja zakwalifikuje Twój wniosek jako zasadny i na tej podstawie przyjmiemy go do realizacji w danym roku, otrzymasz pisemną informację o przyznanej kwocie dofinansowania ze środków PFRON, w której poinformujemy Cię również o konieczności dostarczenia nam aktualnej specyfikacji urządzenia (ze względu na znaczne wahania cen w krótkim okresie czasu). Po przyniesieniu specyfikacji zostanie sporządzona umowa, po której podpisaniu będziesz mógł dokonać zakupu urządzenia w ramach likwidacji barier. Po zakupie przedłożysz nam fakturę na zakup urządzenia w ramach likwidacji barier oraz dowód zapłaty Twojego udziału w zakupie. Na tej podstawie dokonamy rozliczenia umowy i przekażemy środki PFRON sprzedawcy urządzenia. O ostatecznym rozliczeniu umowy i przekazaniu środków poinformujemy Cię pisemnie. W ciągu kolejnych trzech lat od dnia podpisania z Tobą umowy będziemy dokonywać kontroli w celu potwierdzenia prawidłowej jej realizacji.
 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wypełniony i podpisany wniosek,
 2. kopia aktualnego orzeczenia, lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., dla wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą  (jeśli są inne osoby niepełnosprawne),
 3. aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty (druk w załączeniu do wniosku), zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, wskazujące jednoznacznie na trudność w poruszaniu się wnioskodawcy (dotyczy likwidacji barier architektonicznych), wykazujące w sposób jednoznaczny na trudność wnioskodawcy w komunikowaniu się i podłoże występujących trudności w komunikowaniu się (dotyczy likwidacji barier w komunikowaniu się), potrzebę wyposażenia wnioskodawcy w urządzenia umożliwiające osobie niepełnosprawnej sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i życiu codziennym (dotyczy likwidacji barier technicznych),
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, bądź użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON (dotyczy likwidacji barier architektonicznych),
 5. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną jeżeli takie występują (dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się),
 6. informacja od wychowawcy szkolnego o sposobie funkcjonowania dziecka w klasie, grupie rówieśniczej (w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się)
 7. specyfikacja sporządzona przez sprzedawcę w przypadku zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 8. inne dokumenty wskazujące potrzebę likwidacji barier.


Uwaga! Wszelkie zaświadczenia wydawane do celów niniejszego wniosku winny być aktualne z terminem ważności do 3 miesięcy od daty wystawienia i należy je przedkładać w oryginałach. Zaświadczenia lekarskie winny być czytelne  i wydane w języku polskim.

Do wglądu:

 1.  oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub oryginał wypisu z treści orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub oryginał orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 2. dowód osobisty.

 

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 poz. 926).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, ewentualnym terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

Zarządzenie do pobrania w załączeniu

Pliki do pobrania

 Formularz wniosku do pobrania w załączeniu

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, a realizacja likwidacji barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi Ci wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zadań:

 • na likwidację barier architektonicznych, gdy masz trudności w poruszaniu się, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo masz zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkujesz,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z Twojej niepełnosprawności.

Pamiętaj:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje Ci, jeżeli masz zaległości wobec PFRON lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byłeś stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po Twojej stronie.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje Ci, jeżeli w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskałeś odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania, które poniosłeś przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 4. O dofinansowanie likwidacji barier dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Definicje słownikowe:

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i lub jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Bariery techniczne  to bariery utrudniające  lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie