Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi publiczne

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych opłat (nie podlega opłacie skarbowej art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 117 i 124 (I piętro), tel. (13) 47 43 117

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Okres załatwiania wniosku wynosi 4 - 12 miesięcy.(Okres załatwienia uzależniony jest od terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji geodezyjno-prawnej i decyzji innych organów)

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • złożenie wniosku
 • analiza złożonego wniosku
 • wizja w terenie /rozprawa administracyjna/
 • zlecenie pomiarów geodezyjnych /podział nieruchomości/
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej i złożenie wniosku u wojewody celem otrzymania decyzji potwierdzającej nabycie gruntu zajętego pod drogę publiczną
 • zlecenie wyceny nieruchomości ,
 • opracowanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania ,
 • wypłata odszkodowania.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający własność nieruchomości zajętej pod drogę publiczną .

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872) .
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 r poz. 1440 z póź. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pokój nr 117 lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

 Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1.01.1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie wypłaca gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31.12.1998 r. drogami gminnymi oraz Skarb Państwa w odniesieniu do pozostałych dróg (krajowe, wojewódzkie i państwowe).

Odwołanie od decyzji administracyjnej w sprawie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne składa się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie