Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego - obszar miasta Krosna

1. Od czego zacząć

Złóż wypełniony druk zgłoszenia bezpośrednio w GODGiK lub pocztą elektroniczną
e-mail: odgik@um.krosno.pl

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 • Opłata zgodnie z Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Nie podlega opłacie skarbowej art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 114 (I piętro), tel. (13) 47 43 114
Kierownik GODG i K – pokój nr 116 (I piętro), tel. 47 43 116

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Termin załatwienia sprawy

 • potwierdzenie zgłoszenia 1 dzień
 • udostępnienie materiałów do 10 dni roboczych
 • kontrola złożonego operatu do 6 dni roboczych
 • wydanie materiałów dla zamawiającego do 3 dni od zakończenia aktualizacji bazy danych i kontroli końcowej

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • złożenie operatu geodezyjnego i przeprowadzenie wstępnej kontroli, operat w systemi otrzymuje datę wpływu i klauzulę "jeszcze nieprzyjęty"
 • aktualizacja numerycznej bazy danych (przez pracowników ODGiK lub obsługującą Ośrodek firmę po uprzednim wydaniu pliku do modyfikacji automatycznej)
 • włączenie operatu do zasobu, naliczenie opłaty za uwierzytelnienie, przeprowadzenie końcowej kontroli, wydanie oklauzulowanych materiałów wykonawcy, oparat w systemie orztymuje datę przyjęcia do zasobu 
 • uwierzytelnienie materiałów dla zleceniodawcy

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

W przypadku zgłaszania przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego pracy po raz pierwszy:

 • kopia świadectwa uprawnień zawodowych
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013 r. poz. 1183) 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) 
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914)
 

 

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Odbiór odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz materiałami niezbędnymi do wykonania pracy - bezpośrednio w GODGiK lub pocztą elektroniczną

Odbiór oklauzulowanych dokumentów po włączeniu operatu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego - bezpośrednio w GODGiK lub na konto w serwisie Web-Ewid po wcześniejszej rejestracji jednostki wykonawczej w serwisie Web-Ewid na wniosek F-G-237

9. Wzór wniosku w załączeniu.

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjne i kartograficzne mogą zgłaszać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przed przyjęciem zgłoszenia, może zażądać dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przez zgłaszającego pracę. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych (utworzonych zgodnie z przepisami prawa), jeżeli przedmiot ich działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych. 
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie