Obrót nieruchomościami gruntowymi Gminy Krosno (sprzedaż nieruchomości, oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiana nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości służebnością)

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek dotyczący sprzedaży nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiany nieruchomości lub obciążenia nieruchomości (służebności) w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania (Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz się liczyć z wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem nieruchomości.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy

 

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 117 (I piętro), tel. 013 47 43 117

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Procedury dot. sprzedaży nieruchomości, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiany nieruchomości i obciążenie służebnością trwają do 8 miesięcy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1.  Sprzedaż nieruchomości
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, przeznaczenia w planie zagospodarowania, planie wykorzystania zasobu, możliwości wykorzystania
 • wizja w terenie
 • uzyskanie opinii innych wydziałów Urzędu Miasta : Biuro Rozwoju Miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Drogownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Komisji Rady Miasta Krosna, Wojewody Podkarpackiego – jeżeli sprzedaż dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa.
 • zlecenie wykonania podziału nieruchomości ( jeżeli jest wymagany)
 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta
 • zlecenie wykonania wyceny
 • podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • ogłoszenie przetargu – jeżeli sprzedaż następuje w trybie przetargowym
 • przetarg
 • protokół z rokowań , jeżeli sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej
 • umowa w formie aktu notarialnego. Procedura trwa do 8 miesięcy.
 1. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - procedura jak wyżej
 2. Zamiana nieruchomości , obciążenie służebnością – jak wyżej (tryb bezprzetargowy

 

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do każdego wniosku załącznik graficzny (kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem)

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ.U. z 2014r. poz. 1490)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pok. nr 117 / I piętro/ lub za pośrednictwem poczty.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druki wniosków do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W Urzędzie Miasta Krosna rozpatrywane są wnioski o zbycie nieruchomości Gminy Krosno i Skarbu Państwa położone na terenie miasta. Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości powoduje wdrożenie procedury zbycia (bezprzetargowej, jeżeli zezwalają na to przepisy szczególne, bądź przetargowej)

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie