Trwały zarząd nad nieruchomościami Gminy Krosno i Skarbu Państwa

1. Od czego zacząć

Złóż wniosek o ustanowienie /wygaszenie/ trwałego zarządu w kancelarii ogólnej ( pok.nr1) Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Nie ponosisz żadnych opłat z tytułu prowadzonego postępowania administracyjnego (nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej), ale musisz być przygotowany na poniesienie opłat rocznych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Krosno, ul. Lwowska 28a - pokój 117 i 118 (I piętro), tel. 013 47 43 117
 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku:

 • ustanowienia trwałego zarządu /z urzędu lub na wniosek jednostki/,
 • udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej lub przesunięcie terminu płatności,
 • udzielenia zgody na wydzierżawienie /wynajęcie/ części nieruchomości oddanej w trwały zarząd,

termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni

W przypadku dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, (której można dokonywać nie częściej niż raz w roku) termin załatwienia sprawy wynosi 1 – 3 miesiące

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1. Ustanowienie trwałego zarządu /z urzędu lub na wniosek jednostki/

 • sporządzenie wyrysu i wypisu nieruchomości ,
 • uzyskanie opinii z Wydziału Architektury i Budownictwa o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zlecenie wyceny nieruchomości ,
 • opracowanie decyzji ,
 • spisanie protokołu zdawczo – odbiorczego .

Naliczenie wysokości opłaty rocznej następuje po ustanowieniu prawa trwałego zarządu lub po aktualizacji opłaty. Zarządca trwały o wysokości opłaty jest powiadamiany jednokrotnie i jest zobowiązany do wpłacania opłaty rocznej w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania.

2. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (nie częściej niż raz w roku)

 • podjęcie postępowania (z urzędu lub na wniosek trwałego zarządcy)
 • wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
 • wypowiedzenie dotychczasowej opłaty i zawiadomienie o nowej wysokości opłaty
 • (ewentualne postępowanie odwoławcze przed organem odwoławczym)

3. Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej lub przesunięcie terminu płatności następuje na wniosek trwałego zarządcy złożony najpóźniej do 30 marca, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami .

4. Udzielenie zgody na wydzierżawienie /wynajęcie/ części nieruchomości oddanej w trwały zarząd następuje na wniosek trwałego zarządcy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek wraz z uzasadnieniem ( W przypadku gdy do załatwienia sprawy potrzebne będą dokumenty uzasadniające wniosek, o konieczności ich dostarczenia wnioskodawca zostanie zawiadomiony odrębnym pismem).

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147)
 • inne przepisy wykonawcze (rozporządzenia i standardy techniczne) do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne...

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Bezpośrednio w Urzędzie Miasta pokój nr 117.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Druk wniosku do pobrania w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki NIeruchomościami, w Biurze Obsługi Obywatela lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna. Wnioskiem może być także samodzielnie przygotowane pismo wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania

10. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Krosna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134743625, pocztą elektroniczną na adres:  um@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny

.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, jest on ustanawiany przez właściwy organ w drodze decyzji. Jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Szczegółowe przepisy dotyczące trwałego zarządu zawarte są w art. 43-50 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Naliczenie wysokości opłaty rocznej następuje po ustanowieniu prawa trwałego zarządu lub po ewentualnej aktualizacji opłaty. Zarządca trwały o wysokości opłaty jest powiadamiany jednokrotnie i jest zobowiązany do wpłacania opłaty rocznej w terminie do 31 marca każdego roku bez wezwania. Odwołanie od decyzji administracyjnej dotyczącej trwałego zarządu nad nieruchomościami Gminy Krosno składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, a w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa do Wojewody Podkarpackiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie