Zgłoszenia zamiaru budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

1. Od czego zacząć

W zależności od rodzaju zgłaszanych robót budowlanych:

 • w przypadku zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wypełnić druk (PB-2a),
 • w przypadku zamiaru budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wypełnić druk (PB-2),
 • w przypadku zamiaru rozbiórki wypełnić druk (PB-4),
 • w przypadku zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wypełnić druk (PB-18)

oraz załączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
 • mapa zasadnicza (kopia), lub aktualna mapa do celów projektowych (w zależności od wymagań),
 • szkice,  rysunki, projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno- budowlanego (w zależności od wymagań) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

- brak opłat

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Pzrestrzennego i Budownictwa
KROSNO, ul. Lwowska 28a

e-mail: pb@um.krosno.pl


Naczelnik Wydziału - Architekt Miasta : mgr inż. arch. Zbigniew Kasiński
Pokój  nr 204, tel. 13 47 43 204

Obręb ewidencyjny: - Śródmieście - Przemysłowa - Białobrzegi

Pokój Nr 216 (tel. 13 47 43 216) Anna Dąbrowska - Laskoś, Kinga Garbacik, Maria Hućko-Karp, Katarzyna Skotnicka

Obręb ewidencyjny: - Polanka - Suchodół - Turaszówka - Krościenko Niżne

Pokój Nr 217 (tel. 13 47 43 217) Karolina Baran, Agata Ziarkowska

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgłoszenie należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, za wyjątkiem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - co najmniej 30 dni.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Do wykonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Ww. terminy (21/30 dni) ulegają wydłużeniu o okres oczekiwania na uzupełnienie braków, żądanych postanowieniem.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 • zostanie sprawdzona kompletność wniosku,
 • w razie konieczności Inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

 Na prawidłowo złożony wniosek zgłoszenia organ nie udziela odpowiedzi.

Jeżeli Inwestor nie uzupełni wniosku w określonym terminie, organ wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

W zależności od rodzaju zgłaszanych robót budowlanych:

 • Wniosek zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) lub Wniosek zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) oraz:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
  • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
  • w przypadku dotyczącym sieci uzbrojenia terenu (z wyłączeniem telekomunikacyjnych linii kablowych), wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane: 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,
  • w przypadku budowy przyłączy, elementów małej architektury w miejscu publicznym, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • Wniosek zgłoszenie rozbiórki (PB-4) oraz:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
  • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
  • zgoda właściciela obiektu;
 • Wniosek zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) oraz:
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5),
  • w zależności od potrzeb szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
  • zaświadczenie Prezydenta Miasta Krosna o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub
   układ obciążeń,
  • ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,
 • Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Dokumenty pozostają w archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Krosna. Inwestor legitymuje się kopią zgłoszenia posiadającą potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta Krosna.

W sprawach dotyczących budowy sieci uzbrojenia terenu, stacji trafo lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, odbiera 1 egz. opieczętowanych projektów zagospodarowania działki lub terenu i architektoniczno-budowlanego.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zgłoszenia naleźy dokonać na zasadach określonych w art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie