Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Od czego zacząć

Należy wypełnić wniosek i złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wniosek nie podlega żadnej opłacie.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a p. 203 i 203A
tel. 013 47 43 203 lub 013 47 43 200

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Informacja w terminie do 1 miesiąca o zarejestrowaniu wniosku i możliwości jego realizacji.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Udzielenie pisemnej informacji o zarejestrowaniu wniosku oraz kwalifikacja wniosku do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu.

W przypadku uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Krosna wniosku przygotowany zostanie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu lub jego zmiany. Po podjęciu przez Radę Miasta Krosna uchwały, Prezydent Miasta Krosna przeprowadza procedurę sporządzenia planu lub jego zmiany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

 • ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej BIP, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu;
 • zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
 • sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski;
 • uzyskuje opinie i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów;
 • ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej BIP, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, wykłada ten projekt oraz organizuje dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
 • rozpatruje uwagi dotyczące projektu planu (w przypadku uwzględnienia uwag w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia i organizuje ponowne wyłożenie);
 • przedstawia Radzie Miasta Krosna projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem uchwalenia;
 • uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego (nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy są w posiadaniu Urzędu, wystarczy złożyć wypełniony wniosek.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Informacja zostanie przesłana pocztą na adres wnioskodawcy.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Prezydent Miasta Krosna dokonuje analizy zmian w zagospdoarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych. Prezydent przekazuje Radzie Miasta Krosna wyniki powyższych analiz co najmniej raz w czasie kadnecji Rady.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie