PJ.0142.PI-OS-05.2016 Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 

1. Od czego zacząć

Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami i opłatą skarbową w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:
616 zł - w  związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miasta Krosna w Banku Polska Kasa Opieki SA: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska
38 - 400 Krosno, ul. Staszica 2,  pok. nr 15a
 tel. 13 47  43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłata skarbowa - okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony.
W razie wystąpienia braków otrzymasz wezwanie do uzupełnienia wniosku w ustawowym terminie 7 dni. W przypadku braku uzupełnienia sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
Po uzupełnieniu dokumenty zostaną ponownie sprawdzone. Następnie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w ustalonym terminie, w terenie. Po wizji lokalnej i skompletowaniu dokumentów sprawa zostanie zakończona wydaniem pozwolenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • numer regon, NIP
  • do wglądu umowy z podmiotami na dalsze zagospodarowanie odpadów,
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  • ewentualny wgląd do wpisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane.
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli jest wymagana,
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

7. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z póżń zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za  zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub gońca (na terenie Krosna)

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Brak. Wniosek należy opracować na podstawie ustawy o odpadach i  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Zezwolenie powinien uzyskać przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
O czym należy pamiętać ?
a)    W zezwoleniu na zbieranie odpadów złomu wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
c)    Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie