PJ.0143.PI-OS-22.2016 Dotacja dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2 według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej  

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Staszica 2 , 38-400 Krosno
pok. nr 15 tel. 013 47 43 666 

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek rozpatrywany będzie nie rzadziej niż raz na kwartał. Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożony wniosek zostanie dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Następne zostanie przeprowadzona kontrola stwierdzająca zgodność danych zapisanych we wniosku ze stanem  faktycznym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.
  2. Kserokopia dowodu tożsamości.
  3. Kserokopia dokumentu potwierdzające własność nieruchomości.
  4. Kserokopie faktur VAT i rachunków potwierdzające zakup lub montaż instalacji.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta w Krośnie Nr V/89/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie  regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną (Dziennik  Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2011r.  Nr 18,  poz. 443).

Pliki do pobrania

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

Wniosek o przyznanie dotacji wg PJ.0142.F-KS-21

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie uruchomionej i funkcjonującej instalacji w dniu składania wniosku.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie