PJ.0142.PI-GK-2.2015 Dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej

1. Od czego zacząć

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28 a.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej. 

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 630.

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale:

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej,
 2. Kserokopia dowodu tożsamości,
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 4. Kserokopia projektu technicznego wraz z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 5. Kserokopia protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłączenia wystawionego na wnioskodawcę,
 6. Kserokopia rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miasta w Krośnie Nr XXXI/600/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek

Wzór wniosku do pobrania poniżej – PJ.0142.F-GK-2

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Miasto Krosno, stanowiącą miejsce realizacji dotowanego przedsięwzięcia, na terenie której nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
 2. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie funkcjonującego przyłączenia kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy,
 3. Dotacją może zostać objęta budowa przyłączenia kanalizacji deszczowej zrealizowana przez osobę uprawnioną od dnia 1 stycznia 2014 r.
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  4. Odbiorcy danych:
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan:
  −    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  −    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  −    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  −    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  −    prawo do usunięcia danych osobowych,
  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie