Dotacje do budowy altan śmietnikowych

PJ.0142.PI-GK-6.2019
Dotacje do budowy altan śmietnikowych

 

1. Od czego zacząć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub przy ul. Lwowskiej 28a

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej.
W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Urząd Miasta Krosna
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 2
pok. nr 14, tel. (0-13) 47 43 630

4. Załatwimy Twoją sprawę, ale:

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest według kolejności daty jego wpływu do Urzędu Miasta Krosna.
Termin składania wniosków do 30 września danego roku kalendarzowego. Wnioski składane po tej dacie lub podlegające uzupełnieniu po tej dacie będą rozpoznawane w kolejnym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie.
Warunkiem przyznania dotacji jest prawidłowo wypełniony wniosek i przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
Dofinansowanie nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
Jeżeli w roku złożenia wniosku kwota dofinansowania przekracza kwotę pozostającą w budżecie miasta przeznaczoną na realizację dofinansowania na budowę altan śmietnikowych, wniosek podlega rozpoznaniu w kolejnym roku kalendarzowym pod warunkiem zabezpieczenia kwoty na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych w budżecie Gminy Miasto Krosno. 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawdzony. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję, wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

•    wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy altany śmietnikowej z utwardzeniem lub bez utwardzenia terenu pod altanę, z utwardzeniem lub bez utwardzenia pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w bezpośrednim sąsiedztwie altany, 
•    dane identyfikujące wnioskodawcę/pełnomocnika – kserokopia dokumentu,
•    oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano inwestycję,
•    opis zadania,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w uchwale Nr III/82/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwale Nr IV/128/19 zmieniającej uchwałę z dnia 25 stycznia 2019 r.
W przypadku użytkowania wieczystego Wnioskodawca winien przedłożyć zgodę właściciela gruntu na realizację inwestycji.
W przypadku gdy nieruchomość, na której jest budowana altana i utwardzenie znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich właścicieli gruntu na realizację inwestycji,
•    projekt budowlany altany śmietnikowej wraz z projektem zagospodarowania terenu,
•    kserokopia potwierdzenia kierownika budowy lub inspektora nadzoru o prawidłowym wykonaniu altany śmietnikowej, utwardzenia pod altanę śmietnikową, utwardzenia pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych tj. zgodnym z projektem budowlanym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami branżowymi, 
•    oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na które ma być udzielona dotacja,
•    podanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja,
•    wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca,
•    opis inwestycji wraz z terminem kiedy została wykonana,
•    oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowano inwestycję,
•    kserokopia rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę dokumentujących poniesione koszty realizacji przedsięwzięcia,
•    pozostałe wynikające z zapisów uchwał.
Wnioskodawca będący spółdzielnią mieszkaniową oprócz powyższych załączników zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji celowej:
•    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
•    informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

7. Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XIV/453/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych
 • Uchwała Nr XVI/524/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy altan śmietnikowych

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wniosek.

PJ.0142.F-GK-6

Wniosek o przyznanie dotacji – Załącznik do uchwały Nr XIV/453/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.  
 

 

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ:

 • o dotację mogą się ubiegać wnioskodawcy, którymi są wspólnoty mieszkaniowe nie prowadzące działalności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące osobami prawnymi, które jako przedsiębiorcy ubiegać mogą się o przyznanie dotacji celowej przy uwzględnieniu przepisów i wymogów pomocy de minimis,
 • warunkiem ubiegania się o dotację jest zakończenie inwestycji,
 • dotacją może zostać objęta budowa altany śmietnikowej i utwardzenie pod nią oraz utwardzenie pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie altany zrealizowane od 1 stycznia 2018 r.,
 • dotacja nie będzie przyznawana do samego utwardzenia pod altanę lub utwardzenia pod pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
 • dotacja nie będzie przyznawana do przebudowy lub remontu istniejącej altany śmietnikowej i istniejącego utwardzenia pod altaną, a także na przeniesienie istniejącej altany w miejsce nowej lokalizacji.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 13 47 43 625, pocztą elektroniczną na adres: um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  4. Odbiorcy danych:
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa,
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Miasto Krosno.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan:
  −    prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  −    prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  −    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  −    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  −    prawo do usunięcia danych osobowych,
  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie