1. Od czego zacząć

Przedsiębiorca, spełniający warunki określone w Uchwale Nr XVI/238/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zmienionej Uchwałą Nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009 r. , może ubiegać się o zwolnienie. W tym celu w terminie 60 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, składa wniosek o udzielenie pomocy de minimis, zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Złożenie wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28 a pokój nr 111 (I piętro),
tel. 13 47 43 111

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Podatnik przedsiębiorca, po spełnieniu przesłanek do zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją, o których mowa w Uchwale Nr XVI/283/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2 października 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009 r. , otrzyma w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy w każdym roku podatkowym, zaświadczenie o pomocy de minimis stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis .

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Podatnik - przedsiębiorca będący osobą prawną, po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy de minimis i spełnieniu warunków uprawniających go do zwolnienia od podatku od nieruchomości o których mowa w uchwale, składa organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w której sam dokona obliczenia należnego podatku, uwzględniając w niej również przysługujące mu zwolnienie. Dniem udzielenia pomocy publicznej będzie dzień , w którym upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty deklaracji. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dniem udzielenia pomocy będzie dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych. Organ podatkowy ustalając wysokość podatku od nieruchomości stwierdzi jedynie w decyzji, czy budynki, budowle lub ich części spełniają w całości, czy tylko w części, czy też w ogóle nie spełniają przesłanek do zastosowania w stosunku do nich przepisów Uchwały Nr XVI/238/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2 października 2007 r.zmienionej Uchwałą Nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009 r.  (tj. czy podlegają zwolnieniu od podatku nieruchomości z mocy przepisów prawa miejscowego). W przypadku stwierdzenia, że przesłanki do zwolnienia spełnia tylko część nieruchomości podatnika, organ ustali decyzją wysokość podatku od tych nieruchomości, które nie podlegają zwolnieniu lub dokona korekty (zmniejszenia) wysokości ustalonego podatku tylko od tych nieruchomości które podlegają zwolnieniu. Decyzja korygująca wymiar podatku zostanie wydania w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może wynosić 2 miesiące. Zaświadczenia o pomocy de minimis, w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego ( Uchwały Rady Miasta Krosna) bez wymogu wydania decyzji, wydaje się z urzędu , w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej w każdym roku podatkowym.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy,
 2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nowej inwestycji,
 4. oświadczenie o rozpoczęciu użytkowania nowej inwestycji,
 5. oświadczenie o stanie zatrudnienia na podstawie deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS,
 6. oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na podstawie deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS,
 7. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 ostatnich lat podatkowych,
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, wydane przedsiębiorcy przez organy udzielające pomocy w okresie 3 ostatnich lat podatkowych,
 9. informacja o każdej innej niż de minimis pomocy, otrzymanej (nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielona pomoc,
 10. oświadczenie, że przedsiębiorca nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UEC 244 z 1 października 2004 r.) wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację ekonomiczną (np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacja o posiadaniu lub nieposiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych).

7. Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XVI/238/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 87, poz. 1957 z późn. zm.) ,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354), 4)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Organ podatkowy doręcza decyzje, zaświadczenia za pokwitowaniem przez pocztę lub przez swoich pracowników. Po wcześniejszym uzgodnieniu, można je również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a  pokój nr 111 (I piętro).

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Od podatku od nieruchomości zwalnia się budynki, budowle lub ich części, stanowiące nowe inwestycje (których termin rozpoczęcia użytkowania nastąpił nie wcześniej niż 6 listopada 2007 r.), będące w posiadaniu podatnika przedsiębiorcy i zajęte przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Zwolnienie przysługuje  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nowa inwestycją, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od  nieruchomości od nowowybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia  roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, w związku z uruchomieniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Ze zwolnienia może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerzy swoją działalność. Zwolnienie od podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej.

Poprzez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się przyrost netto miejsc pracy w danym zakładzie przedsiębiorcy na terenie Miasta Krosna związanych z nową inwestycją, w porównaniu ze średnią zatrudnienia w danym zakładzie z ostatnich pełnych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia użytkowania nowej inwestycji, z uwzględnieniem tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze  czasu pracy, przy czym miejsca pracy uważa się za związane z nową inwestycją, jeżeli zostały utworzone  nie później niż w okresie 2 lat  od  dnia rozpoczęcia użytkowania tej inwestycji.

O zwolnienie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący w nowych inwestycjach działalność gospodarczą wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia  2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn.zm.) w następujących sekcjach:

a) SEKCJA C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

b) SEKCJA H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA ujęte w grupie i podklasach:
   GRUPA  52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
   PODKLASA 52.23.Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
   PODKLASA 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych  punktach przeładunkowych          

c) SEKCJA I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI prowadzona w obiektach  hotelarskich zaszeregowanych do odpowiedniego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. Nr 223, poz.2268  z późn.zm.), ujęta w grupach:
GRUPA  55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
GRUPA  55.2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   

d) SEKCJA J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA ujeta w działach i grupie:
DZIAŁ 58 - Działalność wydawnicza 
DZIAŁ 59 - Działalność związania z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,    nagrań   dzwiękowych i muzycznych    
DZIAŁ 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych                                                   
DZIAŁ 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
GRUPA 63.1 -  Przetwarzanie danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i     podobna   działalność   portali internetowych 

e) SEKCJA  M  -  DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ujęta w dziale  i  grupach :
 GRUPA  69.2 -  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 GRUPA  71.1 -  Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 DZIAŁ  72      -  Badania naukowe i prace rozwojowe 

f) SEKCJA  N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA ujęta w dziale i grupie:
DZIAŁ  79  - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
GRUPA 82.2 - Działalnośc centrów telefonicznych (call center)

g) SEKCJA P - EDUKACJA  ujęta w podklasie :
PODKLASA  85.53.Z  - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół i pilotażu

Zwolnienie przysługuje dla:
1) prowadzących działalność gospodarczą  w przedmiocie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalnośći (PKD)  w podklasach:       
30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
33.16.Z - Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych   
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
83.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu - w zakresie szkół polotażu, na okres: :

a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej  5 nowych miejsc pracy,
b) 2 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej  10 nowych miejsc pracy,
c) 3 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej  20 nowych miejsc pracy,
d) 4 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej  35 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej  50 nowych miejsc pracy.
f) 6 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono   co  najmniej 100 nowych miejsc pracy.

2) prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie innym niż  określonym w pkt 1,
na okres:  

a) 1 roku - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono  co  najmniej   5 nowych miejsc pracy,
b) 2 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  15 nowych miejsc pracy, 
c) 3 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  25 nowych miejsc pracy,
d) 4 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej  50 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat  - jeśli  w wyniku nowych inwestycji utworzono    co  najmniej 100 nowych miejsc pracy.

Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
Zwolnienie stanowi pomoc de minimis. Wartość brutto udzielonej pomocy de minimis, liczonej łącznie z wartością  brutto  innej  pomocy  de  minimis   w  rozumieniu  art. 2  rozporządzenia   Komisji  (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minims  (Dz.Urz.WE L 379 z 28 grudnia 2006 r.), bez względu na  formę  i źródło jej pochodzenia, otrzymanej przez jej beneficjenta  w okresie 3 kolejnych  lat kalendarzowch, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej  równowartość 200 tys. EURO, a  dla przedsiębiorcy  działającego  w sektorze transportu drogowego 100 tys. EURO.
W przypadku, gdy przedsiębiorca  uzyskał  pomoc inną niż de minimis (nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych na ten sam projekt inwestycyjny, w związku z którym będzie udzielona pomoc na podstawie  uchwały , nie może otrzymać pomocy w ramach tej uchwały, jeżeli jej wartość spowodowałaby przekroczenie  wymienionego powyżej pułapu.
Przedsiębiorca  korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany również  do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego  informacji wymienionych w  § 1 uchwały oraz  w żądanym terminie – na  wniosek organu podatkowego, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny prawidłowego  nadzorowania i monitorowania  otrzymanej  pomocy.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie