Zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót i umieszczenie projektowanego urządzenia.

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2, o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1.    Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.
2.    Zakup uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
3.    Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniający do występowania
w imieniu i na rzecz inwestora;
UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna Bank PEKAO S.A. Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej  28a lub ul. Staszica 2.
4.    Opłata za zajęcie pasa drogowego w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego wynosi za każdy dzień i za 1m2 :
a)    8,00 zł za zajęcie jezdni do 50% szerokości jezdni
b)    10,00 zł za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości jezdni
c)    4,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg krajowych lub wojewódzkich
d)    2,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg powiatowych lub gminnych
e)    1,50 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg krajowych i wojewódzkich
f)    1,00 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg powiatowych i gminnych
5.    Stawka rocznych opłata za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dla wszystkich kategorii dróg publicznych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi:
a)    16,00 zł w pasach drogowych
b)    160,00 zł na obiektach mostowych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2, pok.14, tel. 47 43 618

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1. w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc

2. w przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Na wniosek strony zostanie wydana decyzja za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1.    Dokumentację techniczną
2.    Wypełniony wniosek na zajęcie pasa drogowego
3.    Decyzję lokalizacyjną przygotowaną przez Wydział Drogownictwa
4.    Prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
5.    Projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym

7. Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068  z późn. zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także uchwały Nr XVI/331/03 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2003 r. z pózn. zm. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Krosna ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 184 z dnia 30.12.2003r. poz. 3026- poźn. zm.; Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  1044 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1.    Osobiście
2.    Przez pocztę
3.    Przez pełnomocnika

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku Nr F-D-1 DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ W przypadku konieczności przedłużenia terminu wydanego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

10. Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie, ul. Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną jest: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późniejszymi zmianami),

4. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

•strony postępowania administracyjnego,

•organy oraz jednostki uzgadniające,

•organy wyższego stopnia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, co w przypadku dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, oznacza poddanie tej dokumentacji ekspertyzie archiwalnej po upływie 10 lat.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie