ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PROWADZENIE ROBÓT I UMIESZCZENIE PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PROWADZENIE ROBÓT I UMIESZCZENIE PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

Wydział Drogownictwa
ul. Staszica 2, pokój nr 14
tel. 13 47 43 618

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

Wypełniony wniosek na zajęcie pasa drogowego / umieszczenie urządzenia wraz z załącznikami:
a) plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,

b) ksero decyzji UM stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c) ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

d) ksero projektu organizacji ruchu,

e) harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).


DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku załatwienia sprawy przez osobę upoważnioną wymagane jest pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Opłata za pełnomocnictwo - 17,00 zł.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 1. Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.
 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego wynosi za 1 m2 za każdy dzień:
  a) 10,00 zł za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości jezdni

  b) 8,00 zł za zajęcie jezdni do 50% szerokości jezdni
  c) 5,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg krajowych lub wojewódzkich
  d) 3,00 zł za zajęcie chodnika lub pobocza dla dróg powiatowych lub gminnych
  e) 2,50 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg krajowych i wojewódzkich
  f) 2,00 zł za zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione wyżej dla dróg powiatowych i gminnych
 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego na cele: stoiska handolowo-usługowe, składowania materiałów budowlanych, w tym w kontenerach wynosi za 1 m2 za każdy dzień:
  a) 3,50 zł za zajęcie pasa drogowego dla dróg krajowych lub wojewódzkich
  b) 2,50 zł za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych i gminnych
 4. Opłata za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności w zależności od rodzaju zajęcia pasa drogowego na cele: ogródki letnie przy lokalach gastronomicznych, ustawianie rusztowań wynosi za 1 m2 za każdy dzień:
  a) 0,50 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich
  b) 0,30 dla dróg powiatowych i gminnych
 5. Stawka rocznych opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dla wszystkich kategorii dróg publicznych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi:
  a) 25,00 zł w pasach drogowych
  b) 20,00 zł dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
  c) 180,00 zł na drogowym obiekcie inżynierskim
 6. Stawka za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł za każdy dzień zajęcia niezależnie od elementów drogi.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk dokonania wpłaty)

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku maksymalny termin załatwienia sprawy to 30 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

 

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Drogownictwa
ul. Staszica 2, pokój nr 14
tel. 13 47 43 618

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2021 r. poz.  725 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XVI/526/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 20219 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 13.01.2020 r. poz. 274)

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie