Lokalizacja reklamy w pasie drogowym.

1. Od czego zacząć

Podanie na zajęcie  pasa drogowego pod  tablicę reklamową złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a , pokój  Nr 1 wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

 • Mapa sytuacyjna
 • Wypis uproszczony z ewidencji gruntów
 • Opłata skarbowa :
 1. 17 zł za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( zwolnione są od opłaty skarbowej pełnomocnictwa: jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,  jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami)
 2. 5 zł za złożenie odpisu (wypisu) lub kopii pełnomocnictwa (dokument musi być urzędowo poświadczony)
 • Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dla reklam jednostronnych wynosi:
 1. 2,00zł dla dróg krajowych
 2. 1,50 zł dla dróg wojewódzkich
 3. 1,00 zł dla dróg powiatowych i gminnych
 • dla reklam dwustronnych wynosi:
 1. 4,00zł dla dróg krajowych
 2. 3,00 zł dla dróg wojewódzkich
 3. 2,00 zł dla dróg powiatowych i gminnych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2,  pok. 16,
tel. 47 43 616

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc
 • w przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu  załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie wydana decyzja administracyjna na zajęcie pasa pod lokalizację tablicy reklamowej w pasie drogowym.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją reklamy
 • Wypis uproszczony z ewidencji gruntu
 • Szkic reklamy oraz treść napisu na reklamie

7. Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3, ust. 3, 6, 10, 11, 13,15 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

 • Osobiście
 • Przez pocztę
 • Przez pełnomocnika

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wzór wniosku w załączeniu - brak.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie, ul. Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną jest: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późniejszymi zmianami),

4. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

 • strony postępowania administracyjnego,
 • organy oraz jednostki uzgadniające,
 • organy wyższego stopnia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, co w przypadku dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, oznacza poddanie tej dokumentacji ekspertyzie archiwalnej po upływie 10 lat.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie