Budowa obiektu handlowego, usługowego w pasie drogowym o charakterze tymczasowym.

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2 o wydanie warunków technicznych na lokalizację obiektu w pasie drogowym wraz z zaznaczoną proponowaną lokalizacyjną obiektu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

1. Zakup mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a.

2. Zakup uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Opracowanie projektu technicznego usytuowania obiektu.

4. Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniający do występowania w imieniu i na rzecz inwestora.

UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krosna Bank PEKAO S.A. Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2.

5. Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego:

a) 0,50 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg krajowych

b) 0,25 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg wojewódzkich

c) 0,15 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg powiatowych

d) 0,10 zł za 1 m2 zajętej powierzchni za każdy dzień dla dróg gminnych

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Drogownictwa ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, pok. nr 18  tel. 13 47 43 618

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

1.    W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie dłużej niż 1 miesiąc.
2.    W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

1.    Na wniosek strony zostaną wydane warunki techniczne na lokalizację obiektu  budowlanego w formie decyzji administracyjnej przez Wydział Drogownictwa.
2.    Na wniosek strony zostanie wydana decyzja na  zajęcie pasa drogowego przygotowana przez Wydział Drogownictwa.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Lwowska 28a, z proponowaną lokalizacją obiektu budowlanego.

2. Dokument stwierdzający własność gruntu, na którym planowana jest lokalizacja obiektu budowlanego.

3. Projekt techniczny obiektu budowlanego.

7. Podstawa prawna:

Art. 39 i 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także uchwały Nr XVI/331/03 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2003 r. z pózn. zm. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Krosna ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 184 z dnia 30.12.2003r. poz. 3026- poźn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096  z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  1044 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

1. Osobiście w pok. nr 18 ul. Staszica 2.

2. Przez pełnomocnika.

3. Przez pocztę

10. Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie, ul. Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną jest: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późniejszymi zmianami),

4. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

•  strony postępowania administracyjnego,

•  organy oraz jednostki uzgadniające,

•  organy wyższego stopnia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, co w przypadku dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, oznacza poddanie tej dokumentacji ekspertyzie archiwalnej po upływie 10 lat.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

9. Wzór wniosku w załączeniu

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym  Plik do pobrania Nr F-D-1

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ
TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie