WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

IMG_6686_20210426140515.jpg [93.61 KB]GRZEGORZ PÓŁCHŁOPEK
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: k@um.krosno.pl
pokój 332 (III piętro)

 


 


MAŁGORZATA BŁAŻ
pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34

ZAKRES SPRAW:

 • realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych tj.: Muzeum Rzemiosła, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Biurem Wystaw Artystycznych,
 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań przez nadzorowanie w/w miejskich jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu kultury wynikających z ustawy i działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz prowadzenie dokumentacji  dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji w zakresie kultury oraz ich kontrola,
 • współorganizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.

RENATA SZCZYGIEŁ-MOSKAL
pokój nr 334 (III piętro) 
tel. 13 47 433 34

ZAKRES SPRAW:

 • organizacja miejskich obchodów rocznicowych oraz imprez okolicznościowych,
 • realizacja zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w zakresie organizacji obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • koordynacja działań związanych z uczestnictwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach samorządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta Krosna,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Za zasługi dla Krosna” oraz „Za wrażliwość na potrzeby społeczne Krosna i jego mieszkańców”,
 • realizacja programu stypendialnego z zakresu sportu,
 • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 • wykonywanie zadań z zakresu drugiego poziomu kontroli zarządczej w stosunku do nadzorowanych  miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i okolicznościowym.

KATARZYNA BIENIA
pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Zespołu Krytych Pływalni,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dofinansowania na realizację zadań publicznych wybranych w drodze ogłaszanych konkursów z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym weryfikacja sprawozdań cząstkowych i końcowych z realizacji zadań publicznych oraz nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań z ogłoszonych przez MSiT programów,
 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zajęć sportowych na basenie w ramach programu Umiem pływać,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń o charakterze sportowym,
 • współorganizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym na terenie miasta.

MICHAŁ BĘBEN
pokój nr 335 (III piętro) 
tel. 13 47 433 35

ZAKRES SPRAW:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • tworzenie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie zadań ze środków rządowych na zadania wynikające z opracowanych przez MSiT programów inwestycyjnych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • współpraca przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla zadań z zakresu rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • nadzór i koordynacja nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • współpraca przy realizacji inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją bazy sportowo–rekreacyjnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy ścieżek i tras rowerowych,
 • współpraca przy realizacji procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu Wydziału wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym,
 • współorganizacja przy organizacji miejskich obchodów rocznicowych i imprez okolicznościowych.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie